Follow

Parent Letter Translations

The Parent Letter in English (default in ESGI) has been translated into the languages below. Further instructions can be found on our Parent Letter Support Page

Tagalog

Kagalang-galang na magulang ni <Student_First_Name>,     

     Ang sulat na ito ay nag-lalaman ng mga impormasyon na ninanais kong ibahagi sa inyo. Kalakip sa sulat na ito ang resulta ng huling pagsusulit na kinumpleto ni <student’s name>. Sa kaliwang bahagi ng sulat na ito ang tamang sagot sa pagsusulit. Nawa ay gamitin ninyo ang kanang bahagi upang maging gabay sa mga bagay na dapat pag-ukulan ng panahon sa pag-aaral ni <student’s name>. Ang oras na ilalaan niyo sa inyong anak ay mahalaga at labis naming pina-sasalamatan. 

Nawa ay ipaalam ninyo sa akin kung meron pa akong maaring maitulong sa inyo.

Salamat sa inyong suporta.

Pagsasaalang-alang, 

<Teacher_Title> <Teacher_Last_Name>


Mandarin

親愛的家長您好  <Student_First_Name>,

我有一些資訊想與您分享。 以下是 <Student_First_Name> 上次測驗的成績, 左側是所有正確的答案,請將右側的資料作為 <Student_First_Name>   的學習清單。非常感謝您能與小孩一起學習,這對孩子而言是非常重要的!

若有任何我可以協助的地方,也請您不吝告知。

謝謝您的支持與鼓勵,

<Teacher_Title> <Teacher_Last_Name>


Vietnamese

Kính gửi các bậc phụ huynh của em <Student_First_Name> ,

Bức thư này bao gồm một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Dưới đây là một số  kết quả từ lần trước chúng tôi kiểm tra em <Student_First_Name>. Phía bên trái liệt kê tất cả các câu trả lời đúng! Xin quý vị vui lòng sử dụng phía bên phải làm danh sách kiểm tra những việc cần làm với em <Student_First_Name>. Thời gian này mà quý vị dành cho con của quý vị là rất cần thiết và được đánh giá cao. 

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu có thể giúp quý vị bằng mọi cách. 

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị,

<Teacher_Title> <Teacher_Last_Name>

 

German

Sehr Geehrte Eltern von  <Student_First_Name>], 

Diese Nachricht ist bezüglich einiger Informationen, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten.

Weiter unten sind die Ergebnisse des letzten Tests von  <Student_First_Name>. Die linke Seite zeigt alle korrekten Antworten. Bitte benutzen Sie die rechte Seite als Checkliste von Dingen, an denen Sie mit  <Student_First_Name> arbeiten sollten. Die persönliche Zusammenarbeit mit Ihrem Kind ist wichtig und wird sehr geschätzt. 

Bitte lassen Sie mich wissen, falls ich Ihnen irgendwie weiter behilflich sein kann.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

[Teacher name]

 

Russian

Уважаемый(ые) родитель(и) <Student_First_Name>,

В этом письме Вы найдёте результаты последнего теста, написанного <Student_First_Name>. Левая колонка содержит правильные ответы, а правая – ответы <Student_First_Name>.

Пожалуйста, используйте ответы из правой колонки в качестве проверочного списка тем, требующих дополнительной проработки учебного материала.

Время, которое Вы отводите на занятия с Вашим ребёнком, очень важно для него.

Если у Вас есть возникнут какие-либо вопросы, сообщите мне, пожалуйста.

С уважением,

<Teacher_Title> <Teacher_Last_Name>

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk